מועדים להגשת תביעה לפיצויים מכוח פגיעה מתוכנית שאושרה בהתאם לסע' 197 לחוק התכנון והבניה

מועדים להגשת תביעה לפיצויים מכוח פגיעה מתוכנית שאושרה בהתאם לסע' 197 לחוק התכנון והבניה

מועדים להגשת תביעה

על מועדים וגמישותם לעניין הגשת תביעה לפיצויים מכוח פגיעה מתוכנית שאושרה

בהתאם לסע' 197 לחוק התכנון והבניה – טל רכניץ, עורך דין

 

מדינה ורשות חפצת חיים, מתפתחת עקב תוכניות המובאות לאישורה, המעגנות שינויי ייעוד של מקרקעין, פיתוח תשתיות (הקמת מחלפים, הרחבת כבישים וכיו"ב). אולם, הרבה פעמים אישור תוכנית כאמור, גורר פגיעה בשימוש, ומכללא של ערך נכסים גובלים, ועל כן מקימה עילה לקבלת פיצויים מכוח הוראות הדין.

 

נפרט בנק' זו. ניתן להגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי התכנית, זאת על בסיס סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), שלפיו:

 

(א)   נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.

 

 

ובאשר לעניין גדר המועדים להגשת תביעה כאמור, נקבע בס"ק (ב) לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כדלקמן:

 

(ב)   התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

(ההדגשות אינן במקור – ט.ר.)

 

ובכן על פניו, הוראות הדין, מאוד ברורות בעניין. כלל האצבע הינו כי ישנו פרק זמן של שלוש שנים ממועד אישור התוכנית ה"פוגעת" ועד למועד הגשת התביעה מכוחו, כאשר לשר הפנים ישנה סמכות להאריך מועדים אלה "מטעמים מיוחדים שיירשמו".

 

על פניו, פרק זמן של שלוש שנים לגבש ולהעריך את הנזקים שנגרמו לבעלי הנכסים שנפגעו מהתוכנית הפוגעת הינו די והותר על מנת לגבש ולהגיש תביעה כנגד הוועדה המקומית לפיצויים, כאמור. אולם בחיי המעשה ומניסיון רב ומצטבר של משרדנו, עולה כי מטעמים שונים ומגונים, לפעמים זה אינו מספיק.

 

על פניו במקרה של חריגה מהמועדים, שר הפנים יכול לאשר את הבקשה להארכת מועד, אך מניסיון, סביר להניח שלא ייעתר לבקשה כאמור.

 

לעניין זה מודגש, כי בפסיקה קיבלה ביטוי ההכרה בחשיבות הזכות לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, וזאת מתוך מניעים לגיטימיים ומקובלים של פיצוי, פיזור ויצירת תמריצים ראויים לרשות. מצד שני, יש המכירים בחשיבות המועדים לצורך עמידה דווקנית על הסדר של התיישנות עילות תביעה בתחום זה, וזאת בהתבסס על התפיסה של המחוקק כי יש לתחום בזמן, מבחינת הרשות, את תקופת אי-הוודאות התקציבית הנובעת מן האפשרות של חשיפה לתביעות פיצוי בגין פגיעות על-ידי תכנית. הרציונאל מאחורי עמדה כאמור הינו ברור, שכן הסדר ההתיישנות למעשה מגביל את פרק הזמן שבו שיקול הפיצוי צריך להוות שיקול משמעותי במסגרת הליכי התכנון והוצאתם לפועל.

 

"כדי שהנטל המוטל על הרשות לא יכביד באופן בלתי סביר על דרך פעולתה, קבע המחוקק בצד חובת הפיצוי תקופת התיישנות קצרה יחסית להגשת תביעות בגין הפיצוי" כך נקבע בהקשר זה בבג"ץ 7250/97 סולימאני נ' שר הפנים, פ"ד נד(3) 783 (2000), ושם עוד נאמר כי ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף "מלמדת כי המחוקק אכן הכיר בצורך לאפשר לתובע להיערך להגשת תביעתו תוך זמן סביר; עם זאת ביקש המחוקק לתת ביטוי לאינטרס הציבורי לפיו יש לאפשר לרשויות לכלכל את תקציבן מבלי להטיל עליהן התחייבויות בלתי מוגדרות לזמן ניכר".

 

אם כן, החוק מכיר בכך שחוסר ודאות מתמשך עלול לפגוע באפשרות של גופי התכנון לכלכל את צעדיהם, ולהעמיס עליהם בדיעבד חובת פיצוי שאינה עולה בקנה אחד עם הנחות העבודה שלפיהן פעלו. לאור האמור, ברורה הדרישה והרציונאל מאחורי האמור בסעיף 197 לחוק התכנון והבניה באשר למועדים, שאיחור יאושר על ידי שר הפנים, אך ורק מ"טעמים מיוחדים שיירשמו", הווה אומר, יש להציג סיבות מוצדקות בעלות-משקל, לאיחור כאמור, על מנת שתאושר ארכה.

 

בהקשר זה, הרי שעל מנת ללמוד על הטעמים המיוחדים שיירשמו שבעטיים, תינתן ארכה על ידי שר הפנים, מעבר לשלוש שנים כקבוע בסעיף 197(ב) לחוק התכנון והבניה, ניתן להסתייע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/01 שציין את השיקולים שיובאו בחשבון בבחינת בקשות מסוג זה. בין השיקולים שנמנו בחוזר הנ"ל, ניתן לציין "סיבות אישיות" ו"סיבות אחרות". לגבי סיבות אישיות נאמר כי חרף העובדה שהחוק אינו מתנה את מרוץ הזמן בידיעה בפועל על קיום התכנית, יש להביא בחשבון מצבים מיוחדים שבהם נפגעה יכולתו של אדם לדעת על קיומה של התכנית, למשל עקב זקנה מופלגת, אי-כשרות משפטית, שהות ארוכה בחוץ-לארץ, מחלה או מוגבלות. הטעם ברור מאחורי "סיבות אישיות" כאמור, שכן נסיבות כאמור עשויות גם למנוע הגשת תביעה במקום שבו קיימת ידיעה על דבר התכנית. לגבי "סיבות אחרות", צוינו בחוזר הנ"ל, נסיבות כגון, סכסוכים משפטיים לגבי הזכויות במקרקעין, פגם בפרסום המקרקעין הכלולים בתכנית, קבלת מידע שגוי מגורם מוסמך וקיום מו"מ בין הועדה המקומית לבין המבקש כדי לבחון אפשרות לפיצוי וכיו"ב. עוד צויין בחוזר המנכ"ל כאמור, כי ככלל לא תינתן הארכה לגורמים עסקיים ולמי שעניינו מטופל על-ידי אנשי מקצוע. מובן והדבר מצויין גם בחוזר המנכ"ל כי מדובר בהתוויה כללית ולא ברשימה ממצה, וכי כל מקרה צריך להיבחן לגופו, לפי נסיבותיו, אך מובן שיש להתייחס לדברים להלך הרוח העולה מדברים.

 

סיכומו של דבר, הליכי תכנון ובניה דורשים תשומת לב מיוחדת ואין להזניחם שכן פגיעה הנובעת מהם, יכולה למצוא ביטוי באמצעות פיצוי ועמידה דווקנית על זכויות, ועל כן מומלץ להיות ער לדברים ולהסתייע בגורמי מקצוע בעלי ניסיון, החל מהשלב הראשוני ולא "לישון על הזכויות", עד שיתברר ובדיעבד, כי כבר מאוחר מדי …

 

הערה:

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 עורך דין טל רכניץ הינו שותף במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין ונוטריון" העוסק בתחום המשפט המסחרי, נדל"ן ומיסוי מקרקעין  www.rk-law.co.il

 

רשימה זו המובאת לעיל הינה למידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אין לראות בה תחליף לייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

 

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן