סמכות המפקח לדון בסכסוכים הנוגעים לתמ"א 38

סמכות המפקח לדון בסכסוכים הנוגעים לתמ"א 38

סמכות המפקח לדון בסכסוכים

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה הידועה כתמ"א 38, מורכבת ממספר תקנות ומטרתה לעודד חיזוק של מבנים מפני רעידות אדמה. לשם כך, מאפשרת התכנית מתן תמריצים ליוזמי התכנית, כגון תוספת זכויות בנייה, וזאת תוך שאיפה ליצור איזון בין מטרת התכנית לבין שיקולים ציבוריים אחרים וטובת כלל בעלי הדירות בבניין.

לא אחת מתגלעות מחלוקות בין בעלי הדירות בנוגע לביצוע תמ"א 38. מחלוקת זו נעוצה בעובדה שהתכנית אמנם מאפשרת חידוש של הבניין, אך בד בבד גורמת אי נוחות רבה לדיירים, אשר לעיתים נאלצים לעזוב את דירתם למשך תקופת ביצוע התכנית, והן מאחר ולעיתים לא ניתן להעניק לכל בעלי הזכויות תמורה שווה.

עקב הפגיעה האפשרית בזכויות קנייניות, דורש חוק המקרקעין קבלת הסכמה של כלל בעלי הדירות בבניין לביצוע התכנית. אולם, מאחר ונוצר קושי למלא אחר הדרישה כאמור ולעיתים הדרישה כאמור יצרה סחטנות /או "שלטון המיעוט" לפיו דייר אחד או שניים, יכלו "לתקוע" קידום תוכנית בה כל יתר בעלי הזכויות בבניין מעוניינים לקדם, ולכן נחקק חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח 2008 (להלן: "חוק החיזוק") כחקיקה משלימה לתמ"א 38.

מטרתו העיקרית של חוק החיזוק היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש עפ"י חוק המקרקעין…תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני" (דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)).

בע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון, נידונה השאלה למי נתונה הסמכות לדון בסכסוכים בין בעלי דירות לפי חוק החיזוק. עסקינן בבניין בו שלוש דירות, מתוכן 2/3 מבעלי הדירות מסכימים לביצוע עבודות תמ"א. במסגרת העבודות יבנו 3 דירות על גג הבניין ו-6 חניות בקרקע בחזית הבניין אשר יימסרו ליזם כתמורה לעבודתו. לפי חוק החיזוק, די בהסכמת 2/3 מבעלי הדירות לשם ביצוע עבודות תמ"א 38, ועל כן בענייננו היה קיים הרוב הדרוש לביצוע התכנית.

המערערים, אשר התנגדו לתכנית, ביקשו שתוקנה להם הבעלות בשליש בלתי מסוים בדירות ובחניות שייבנו בשטחים הצמודים. לדידם, לא ייתכן כי 2/3 מבעלי הדירות יעשו שימוש בזכויות הבנייה בלי הסכמתם המפורשת, ומבלי שניתנה למתנגדים תמורה הולמת בגין אותו שימוש. הואיל ומדובר בפגיעה בזכויות קנייניות, טוענים המערערים כי סמכות ההכרעה בסכסוך מוקנית לבית המשפט המחוזי בלבד ולא למפקח, וכי למפקח נתונה הסמכות לדון רק בהיבטים הנוגעים לביצוע של העבודות.

סעיף 5(ד) לחוק החיזוק קובע שכל דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם לסעיף 5 לחוק, תהיה בבעלותם של מי שהיו בעלי הדירות בבניין. מכאן מבקשים המערערים להסיק, כי אין להעביר סמכות זו לאדם זר, ולכן לא ניתן לרשום את הדירות שתיבנינה על שם היזם.

המשיבים טענו מצידם ביחס לטענות המערערים כי סעיף 5(ב) לחוק החיזוק מסמיך את המפקח למנות אדם שיהיה מוסמך להתקשר בשם בעלי הדירות לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת הזכויות בה לאחר מכן. לכן טוענים המשיבים כי למפקח סמכות להחליט בשם בעלי הדירות על מינוי היזם.

ביהמ"ש קובע כי לא די בסמכויות המוקנות למפקח מכוח חוק החיזוק על מנת לפגוע בזכויות קנייניות. אי לכך יש למצוא מקור סמכות משלים המאפשר למפקח להחליט בסכסוכים בין בעלי דירות במסגרת ביצוע עבודות תמ"א 38, ובפרט להכריע בסכסוכים הנוגעים לזכויות קנייניות.

ביהמ"ש מאתר סמכות זו בהוראות חוק המקרקעין, המקנה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים לפי חוק החיזוק. לכן נקבע כי "לשון סעיף 72(א) לחוק המקרקעין מלמדת – בצורה חד-משמעית – על הענקת סמכות ייחודית למפקח לדוןבכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, בדבר זכויותיהם או חובותיהם, הנובע מחוק החיזוק" (ההדגשה איננה במקור).

זאת ועוד, ביהמ"ש קובע כי תכלית חוק החיזוק מלמדת אף היא על סמכות המפקח לדון בכל סכסוך בין בעלי הדירות. כאמור, מטרתו של חוק החיזוק היא לעודד בעלי דירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38, בין היתר על דרך הפחתת הרוב הדרוש לשם כך בחוק המקרקעין. מכאן כי  "העברת סכסוכים לפי חוק החיזוק לסמכותו של המפקח היא מנגנון נוסף שנועד להקל על ניצול זכויות בנייה וביצוע עבודות ברכוש המשותף מכוח תמ"א 38".

הנה אם כן, קובע ביהמ"ש כי לאור תכליתו של חוק החיזוק, הלוא היא קידום עסקאות מסוג זה, ישנו צורך ממשי להכיר בסמכויות נרחבות של המפקח לדון בסכסוכים בין בעלי דירות. אחרת, לא רק שייווצר עומס על בתי המשפט שייאלצו להכריע בכל סכסוך המתגלע בין בעלי הדירות, אלא גם שתסוכל תכלית חוק החיזוק.

לסיכום, קביעתו של ביהמ"ש בעניין אורי רוט נ' מיכל עגנון שינתה את מערך היחסים בין בעלי הדירות והמפקח על ביצוע תמ"א 38. מחד גיסא, ביצוע התכנית יתאפשר ביתר קלות כעת משהכיר ביהמ"ש בסמכויות הנרחבות של המפקח לפתור סכסוכים הנובעים מביצוע התכנית. מאידך גיסא, מתנגדי התכנית לא יוכלו לעתור לבימ"ש מחוזי בהינתן פגיעה בזכויות קנייניות, כל עוד הערכאה הראשונה המוסמכת לעסוק בכך הינה המפקח.

על פניו נראה שיש כאן הקלה פרוצ' נוספת שמהותה לאשרר קידום הליכים של התחדשות עירונית. כך או כך, מובן כי הן בתור יוזמי תמ"א 38, והן בתור מתנגדיה, חשוב להיוועץ בעו"ד בעל רקע וניסיון בתחום, אשר ילווה את התהליך מתחילת הליך ייזום התכנית ועד אישרורו, וידאג למזער את הפגיעה האפשרית בזכויות בעלי הזכויות בבניין ולמקסם את התועלת אשר תופק מביצוע התכנית.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

עורך דין טל רכניץ (LL.M, MBA) הינו שותף במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין ונוטריון" העוסק בתחום נדל"ן ומיסוי מקרקעין וכן בתחום המשפט המסחרי, www.rk-law.co.il

אין לעשות שימוש ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או לחלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן