מי זכאי לפטור או להקלה בתשלום מס רכישה?

מי זכאי לפטור או להקלה בתשלום מס רכישה?

מס רכישה הינו מס שאמור הקונה לשלם זמן קצר לאחר רכישה של נכס מקרקעין (דירה, בית, חנות, קרקע או משרד).

המס מחושב באחוזים משווי העסקה.
לדוגמא – איציק רכש קרקע במחיר של 1,000,000 ₪. מס הרכישה בגין העסקה הינו 5% משווי העסקה ובמקרה זה – 50,000 ₪.

תקנות מס רכישה מקנות הקלות ופטורים מסוימים ביחס למס הרכישה וזאת כשהקונה עונה לקריטריונים הקבועים בחוק.

ההטבה לנכה, לנפגע ולבן משפחה של חייל שנספה במערכה

אם רכש את המקרקעין נכה, או נפגע, או בן למשפחה שכולה – הוא זכאי לקבל הטבה בשתי עסקאות שיעשה במהלך חייו ולשלם מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד ובלבד שהמקרקעין נרכשו לצורך מגוריו.
ההטבה הזו רלבנטית גם לגבי רכישה של קרקע. אולם, אם ניתן לבנות על הקרקע יותר מדירה אחת תחול ההטבה רק ביחס לחלק משווי הקרקע שמתייחס לאותה דירה שתשמש למגורי הרוכש.

מי נחשב כ"נכה" הזכאי להטבה במס רכישה?

תיאור

על פי איזה חוק?

דרגת הנכות

נכה צה"ל

 

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959

19% נכות לצמיתות לפחות.

 

נכה עקב שירותו באחת ממעצמות הברית נגד הנאצים

 

חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד – 195

 

19% נכות לצמיתות לפחות.

נכה עקב רדיפות הנאצים

 

חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957

50% נכות לצמיתות + זכאות לקבלת תגמולים מאוצר המדינה.

נכה תאונת עבודה

 

ס' 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח – 1968

50% נכות לצמיתות + זכאות לקבלת קצבה או מענק מהביטוח הלאומי.

נכה המוכר על ידי הביטוח הלאומי

 

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח – 1968

דרגת אי כושר להשתכר

75% לפחות.

נכה תאונת דרכים המוכר ע"י מס הכנסה

 

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979

50% נכות לצמיתות לפחות.

נכה משיתוק או קטוע יד או רגל המוכר ע"י מס הכנסה

 

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979

50% נכות לצמיתות לפחות הנובעת מהשיתוק, או מהקטיעה.

נכה המוכר ע"י מס הכנסה

 

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979

100% נכות לצמיתות או 90% נכות לצמיתות מחמת חישוב מיוחד של הליקוי באיברים שונים שבלעדיו היו נקבעים 100% נכות.

מי נחשב כ"נפגע" הזכאי להטבה במס רכישה?

מי שנפגע מפעולת איבה (לרבות פיגוע או מעשה אלימות של מדינה או ארגון העוינים לישראל) שאחוז נכותו לצמיתות על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970 אינו פחות מ-19%.
אם חלילה נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – יהיה זכאי לקבלת ההטבה בן משפחתו לרבות יתום של הנפגע עד גיל 40.
מי נחשב כ"בן משפחה של חייל שנספה במערכה" הזכאי להטבה במס רכישה?

בהתאם לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י – 1950:

חייל שנספה במערכה פירושו – חייל או חייל משוחרר, שמת כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה, שאירעו בתקופת שירותו הצבאי או עקב שירותו;

בני משפחתו של החייל שנספה במערכה הם:
אשתו של הנספה ביום מותו, ובכלל זה אשה שלפני מות הנספה גרה יחד עמו וביום מותו היתה ידועה בציבור כאשתו;
בעלה של הנספה ביום מותה, ובכלל זה גבר שלפני מות הנספה גר יחד עמה וביום מותה היה ידוע בציבור כבעלה;
ילדו של הנספה ובכלל זה ילד חורג או ילד מאומץ – שלא מלאו לו 21 שנה, או שמחמת מום גופני או שכלי לא עמד ברשות עצמו במות הנספה או בהגיעו לגיל 21 אחרי מותו, וכל עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלה, אך למעט ילד שבמות הנספה מלאו לו 21 שנה ואותה שעה לא היה סמוך על שולחנו, וכן למעט ילד חורג שלא היה בשעת מותו של הנספה סמוך על שולחנו ושהיה מוחזק על ידי קרובו מלידה שלא היה בן זוגו של הנספה. יתומיו של הנספה יהיו זכאים מההטבה במס רכישה, בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים לעיל, עד להגיעם לגיל 40.
הורה של הנספה ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ. אולם, אם היה לנספה הורה מלידה והורה חורג או מאמץ, שניהם בני מין אחד, לא יראו כשכול אלא את אותו הורה שקצין התגמולים יחליט עליו, לאחר ששוכנע שמחסורו של הנספה היה לאחרונה על אותו הורה או שמחסורו של אותו הורה היה על הנספה סמוך לפטירתו.
אחיו או אחותו של הנספה, יתומים מאב ומאם, שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנה ואין להם אח או אחות העומדים ברשות עצמם ואשר נתייתמו לפני מותו של הנספה ומחסורם היה על הנספה סמוך לפני מותו ואין להם הכנסה כדי מחייתם או נתייתמו לאחר מותו של הנספה, ואין להם הכנסה כדי מחייתם.

מה קורה אם הנכה או הנפגע או בן למשפחה שכולה רוכש את הנכס יחד עם בן זוגו?

זוג נשוי שאחד מהם הוא נכה או נפגע או בן למשפחה שכולה – הרוכשים ביחד נכס – שני בני הזוג יהיו זכאים להקלה במס הרכישה.
אם מדובר בזוג שאינו נשוי, שאחד מהם הוא נכה או נפגע או בן למשפחה שכולה – הרוכשים ביחד נכס – שני בני הזוג יהיו זכאים להקלה במס הרכישה – ובלבד שנישאו תוך 12 חודשים מיום רכישת הנכס. במקרה זה, בן הזוג של הזכאי ישלם מס רכישה "רגיל". לאחר הנישואין, ואם עמדו בתנאים, יוחזר מס הרכישה של בן הזוג של הזכאי, ששולם מעבר לשיעור של 0.5%.

ההטבה לעולה חדש

עולה חדש שעונה על ההגדרה, המפורטת מטה, זכאי להטבה פעם אחת ביחס לדירה ופעם אחת ביחס לבית עסק.

ההטבה שמוקנית לעולה חדש –
עד לסכום של 1,463,035 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% ומעבר לסכום זה ישולם מס רכישה בשיעור 5%.
הסכום של 1,463,035 ₪ (שלפיו מחושבת ההטבה) צמוד למדד שירותי דיור בבעלות הדיירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסכום יעודכן בהתאם לעליית המדד ב-16 בינואר של כל שנה.

ההטבה הזו מותנית בכך שהעסקה בוצעה על ידי העולה החדש בתקופה שמתחילה שנה אחת לפני שנכנס לישראל ומסתיימת שבע שנים לאחר שנכנס לישראל.
במניין שבע השנים לא לוקחים בחשבון את התקופה שבה שירת העולה החדש בשירות חובה בצבא או בשירות לאומי.

מי נחשב כ"עולה" חדש הזכאי להטבה במס רכישה?

מי שנכנס לישראל אחרי 28 בפברואר 1963 ומחזיק בידיו אשרת עולה או תעודת עולה או עולה בכח המחזיק אשרה או רישיון ארעי מסוג א1 (עולה בכח = מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ורוצה לשהות בישראל כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה והגיש בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א1).

איזה נכסים יכול עולה חדש לרכוש וליהנות מההטבה המוקנית לו?

  • דירת מגורים או דירה המשמשת למגורים ולעסק גם יחד, על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ועסקו של העולה גם יחד.
  • בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו.
  • קרקע פנויה שתשמש להקמת דירה או עסק עבור העולה החדש.
  • שטח הקרקע שלגביו תינתן ההטבה מוגבל לשטח המינימאלי המותר בבנייה על פי תכנית בניין עיר החלה על אותה הקרקע או על 1,000 מ"ר – הגבוה מבין השניים.

מה קורה אם העולה רוכש את הנכס יחד עם בן זוגו?

זוג נשוי שאחד מהם הוא עולה חדש – הרוכשים ביחד נכס – שני בני הזוג יהיו זכאים להקלה במס הרכישה.
אם מדובר בזוג שאינו נשוי, שאחד מהם הוא עולה – הרוכשים ביחד נכס – שני בני הזוג יהיו זכאים להטבה במס הרכישה – ובלבד שנישאו תוך 12 חודשים מיום רכישת הנכס. במקרה זה, בן הזוג של העולה ישלם מס רכישה "רגיל". לאחר הנישואין, ואם עמדו בתנאים, יוחזר מס הרכישה של בן הזוג של העולה, ששולם מעבר לשיעור ההטבה המוקנית לעולה.

מי עוד זכאי להטבה במס רכישה?

כל הגופים המפורטים מטה חייבים במס רכישה בשיעור 0.5% בלבד:
רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, המוסד לבטיחות ולגהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור, הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, האפוטרופוס לנכסי נפקדים, האפוטרופוס לנכסי גרמנים, פרזות חברה ממשלתית לשיכון ירושלים בע"מ, "חלמיש" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל אביב יפו בע"מ, "שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, האגודה למען החייל בישראל.

כל הגופים המפורטים להלן פטורים מתשלום מס רכישה:
ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה, יונייטד ישראל אפיל אינק, וחברת הימנותא בע"מ.
רשות שמורות הטבע פטורה ממס לגבי מקרקעין שהוכרזו כשמורת טבע או שלדעת שר החקלאות הם מיועדים לשמש שמורת טבע.

בכל מקרה, לפני ביצועה של כל עיסקה מומלץ לבדוק היטב את היבטי המיסוי, באמצעות עורך דין המעודכן בתחום שכן החקיקה משתנה באופן תדיר, וטעות בעניין המיסוי עלולה לחייב בתשלומי מס בשיעור עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

עורכת דין טלי קסלר הינה שותפה במשרד רכניץ, קסלר ושות' משרד עו"ד ונוטריון העוסק בתחום המשפט המסחרי, נדל"ן ומיסוי מקרקעין www.rk-law.co.il

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן